01
02
03
04
Kambarių skaičius?
Butas
Kontaktiniai duomenys

Naujienos

Patikrinkite rinkos naujienas

Klaipėdos darželiai – kokias ugdymo įstaigas turi uostamiestis?

Klaipėdos darželiai - kokias ugdymo įstaigas turi uostamiestis?

Darželiai – svarbiausia edukacinė institucija mūsų mažiesiems. Šiandien apžvelgsime keletą populiariausių Klaipėdos darželių išsidėsčiusių po galybę miesto mikrorajonų.

Jeigu jūs ieškote buto Klaipėdoje – spauskite čia >>

Šios priešmokyklinio ugdymo įstaigos – kvalifikuotos, kaip prioritetą vaiko gerbūvį akcentuojančios organizacijos. Šiame įraše pateiksime Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų sąrašą.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas

Tai ikimokyklinio ugdymo įstaiga kurios veikla remiasi principu ugdyti kūrybišką, nepriklausomą ir dorą vaiką. Darželio misija, kaip skelbiama – teikti itin kokybiškas ugdymo paslaugas įvairių tautybių vaikams, išpildant kiekvieno individualius poreikius.

Adresas: S. Daukanto g. 39

Darželio internetinė svetainė: http://darzelistraukinukas.lt/

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – aukštos pedagoginės kultūros, moderni ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, plėtotę. Didžiausia darželio vertybė – vaikas ir jo ateitis. Vaiko tėveliai yra laikomi partneriais, darželio darbuotojai – savo specialybės profesionalai.

Pagrindinė mokyklos misija – vaiko pažangos gerinimas, nuolatinis tobulėjimas ir savo veiklos grindimas humanistinėmis ir demokratiniais principais. Aukščiausias prioritetas vaiko teisėms ir jų apsaugai, stiprinti vaiko sveikatą ir vidines galias, bendradarbiaujant su jo šeima.

Adresas: Švyturio g. 14

Darželio internetinė svetainė: http://www.bitutedarzelis.lt

Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“

Darželis įkurtas dar 1959 m. gruodžio 31 d. Pagrindinės įstaigos nuostatos – orientuotos į socializaciją, fizinę bei psicihinę sveikatą, harmoningą mokymąsi mokykloje, šeimos poreikių tenkinimą .

Lopšelyje – darželyje „Boružėlė “ dirba ikimokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo , judesio korekcijos , meninio ugdymo mokytojai , logopedas ir bendrosios praktikos slaugytojas, kurie nuolat tobulina kvalifikaciją .

Šis darželis – tai tikri džiaugsmo namai vaikams, laimingai vaikystei pajusti.

Įstaiga įsikūrusi miesto centre, prie Danės upės, Klaipėdos miesto savivaldybės , netoli svarbių objektų – centrinio pašto, P. Domšaičio galerijos, Laikrodžių muziejaus, Lietuvos istorijos muziejaus, Pilies muziejaus, Kalvystės muziejaus, Jono kalnelio, Dramos teatro aikštės, Anikės paminklo, Kristaus Karaliaus bažnyčios, Skulptūrų parko, autobusų ir geležinkelio stoties.

Vaikai turi galimybę stebėti ir pažinti visą miesto centrą,gražiausias aikštes, skverus, paminklus, jūrą , marias bei kopas, stebėti kruizinius laivus, dalyvauti muziejų edukacinėse programose, lankytis parodų rūmuose.

Taip pat pasisemti  emocijų ir patirti nepakartojamas akimirkas, stebint miesto šventes, festivalius, įvairius kitus renginius. Geras susisiekimas visomis miesto visuomeninio transporto priemonėmis.

Adresas: Danės g. 29

Darželio internetinė svetainė: http://www.boruzele-klaipeda.lt/

Klaipėdos lopšelis-darželis Pasakėlė

Vaikystė yra svarbiausias asmenybės formavimosi etapas, darantis įtaką visam likusiam gyvenimui. Todėl laimingai vaikystei suteikiame daugiau prasmės ir padedame mažajam žmogučiui formuotis kaip brandžiai, tikslų turinčiai asmenybei.

Vaikai auga skirtingi, todėl su kiekvienu reikia dirbti šiek tiek individualiai, stebėti, kuria linkme jį nukreipti, kur jį paskatinti, o kur pristabdyti

Pagrindiniai darželio ugdymo nuostatai ir principai:

  • pagarba vaiko individualybei
  • visapusiškas vaiko pažinimas
  • lygiavertės vaiko ir suaugusiojo partnerystės siekimas;
  • vaikų savarankiškumo skatinimas;
  • akcentuojamas vaiko poreikis žaisti, o ne mokytis formaliais būdais;
  • pozityvaus mąstymo skatinimas;
  • tautiškumo ugdymas;
  • šeimos dalyvavimo darželio veikloje skatinimas;
  • sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.

Daug dėmesio skiriame dailės terapijai, kuri, anot mokslininkų, yra efektyvi priemonė ne tik lavinti vaiką bet ir koreguoti jo elgesį bei mąstymą.

Adresas: Pakruojo g. 25

Darželio internetinė svetainė: http://www.pasakele.lt/

Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“ – bendrosios paskirties, meninės-etnografinės ugdymo krypties ikimokyklinė ugdymo įstaiga. Joje vykdomas kokybiškas ugdymas, tenkinami ikimokyklinio amžiaus vaikų prigimtiniai poreikiai, saugumas, raida.

Veikia 9 grupės: 2 ankstyvojo, 5 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus vaikams. Įstaigą lanko vaikai nuo 2 iki 7 metų amžiaus. Vykdo įvairius projektus, organizuoja renginius įstaigoje ir mieste.
Visi siekia vieno tikslo – vaikui darželyje turi būti linksma ir įdomu, jis turi gauti kuo daugiau įspūdžių ir žinių

Adresas: Galinio Pylimo g. 16A

Darželio internetinė svetainė: http://www.radasteleklaipeda.lt/index.php/lt/

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“ – ugdymo įstaiga, siekianti padėti vaikams integruotis į mūsų besikeičiančią visuomenę.

Šiuolaikinė visuomenė kelia žmogui griežtus reikalavimus, todėl svarbu vaikystėje visapusiškai ruošti vaiką tolimesniam gyvenimui, stimuluoti jo protines, dvasines bei fizines galias.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ paskirtis – ugdytinių sveikos gyvensenos įpročius formavimas, gebėjimų atskleidimas, prigimtinių galių, lemiančių asmenybės visapusišką vystymąsi ir socializacijos sėkmę, tinkamą jų brandumą mokyklai puoselėjimas.

Adresas: Sausio 15-osios g. 13A

Darželio internetinė svetainė: https://www.pingvinukas.lt/

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Atžalynas“ 

Įstaigoje dirba kvalifikuoti ir kompetentingi pedagogai bei dėmesingas aptarnaujantis personalas. Darbuotojų kaita maža.

Šiandien įstaiga aktyvi, atvira naujovėms. Įstaigoje puoselėjamos tradicijos, bendruomenės vertybės, tolerancija, kūrybiškumas, bendradarbiavimas. Sėkmingai įgyvendinama pedagogų sukurta ikimokyklinio ugdymo programa.

Nuo 2000m. priešmokyklinio ugdymo pedagogai įsijungė į tarptautinę vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programą ,,Zipio draugai“. Lopšelis-darželis ,,Atžalynas“ bendradarbiauja su socialiniais partneriais: lopšeliu-darželiu ,,Obelėlė“, lopšeliu-darželiu ,,Vyturėlis“, Šilutės lopšeliu-darželiu ,,Žibutė“, ,,Varpelio“ mokykla-darželiu, Mažeikių darželiu-mokykla „Kregždutė“, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centru, ,,Verdenės“ progimnazija, Pedagogų švietimo ir kultūros centru, Tęstinių studijų institutu.

Adresas: Panevėžio g. 3

Darželio internetinė svetainė: http://www.ldatzalynas.lt

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Verinėlis“

Tautiškumo principas – tradicinių Klaipėdos krašto papročių, kultūros vertybių gaivinimas, puoselėjimas ir sa ugojimas. Integracija į kasdieninį vaiko gyvenimą.  Humaniškumo principas – gerbti vaiką kaip asmenybę, garantuoti jam teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį.

Sudaromos sąlygos įvairių vaiko galių plėtojimuisi, harmoningam asmenybės vystymuisi.

Tenkinant vaiko poreikį pažinti artimiausią aplinką, vaikus siekia ma supažindinti su lopšelio – darželio aplinka. Lopšelis – darželis „Vėrinėlis“, tai Klaipėdos uostamiesčio ikimokykl inio ugdymo įstaiga. Todėl siekia ma supažindinti vaikus su Klaipėdos miesto, regiono savitumais: Baltijos jūra (marios, kopos, laivai, žvejai , žuvų įva irovė ), Kuršių Nerija, jos regiono parkais, jūrų muziejumi – delfinariumu

Tikslas. Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

Adresas: Taikos pr. 23A

Darželio internetinė svetainė: https://www.klaipedosverinelis.lt/

Klaipėdos lopšelis-darželis „Klėvelis“

Darželis savo veiklą grindžia šiais pagrindiniais principais:

Demokratiškumas. Lygiavertė vaiko ir suaugusiojo partnerystė, kai aktyvus vaikas ir ugdytojas, orientuojamas i į vaiką kaip asmenybę. Šeimos ir darželio sąveika grindžiama tėvų ir pedagogų iniciatyvų derinimu, partnerystės plėtojimu.

Humaniškumas. Pagarba vaikui, vaiko gerovės užtikrinimas pripažįstant vaiko kaip savarankiškos asmenybės vertingumą, siekiant suprasti jį, atsižvelgti į jo poreikius, interesus, tėvų lūkesčius.

Sveikatingumas. Ugdymo turinį orientuoti į vaiko fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darną. Suda ryti fiziškai saugią aplinką, ugdyti nuostatą laikytis asmens higienos, aktyvios veiklos.

Tautiškumas. Puoselėjama ir padedama vaikui perimti tautos tradicijas, kultūros vertybes, Klaipėdos krašto tradicijas, papročius, tautos etnokultūros vertybes integruojant į vaiko kasdienį gyvenimą.

Integracija. Vientiso vaizdo apie supantį pasaulį formavimas , garantuojant vaiko asmenybės skleidimą si bei vaiko ugdymo šeimoje ir lopšelyje – darželyje darnos.

Veiklos tikslas  – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas , padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

Adresas: Taikos pr. 53

Darželio internetinė svetainė: https://ldklevelis.lt/

Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“

2007 metais įkurtas darželis „Liepaitė“, yra viena labiausiai sveikatą sveikatą stiprinančių įstaigų Lietuvoje.
Jame teikiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programomis ir bendrąja prieš mokyklinio ugdymosi programa. Nuolat ieškoma naujų ugdymo idėjų, tenkinant vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius. Lopšelyje itin dažnai rengiami edukaciniai, meniniai, socialiniai, sveikatos gerinimo ir puoselėjimo renginiai.

Dėl šių priežasčių, tai vienas unikaliausių darželių savo ugdymo sistema.

Lopšelis-darželis „Liepaitė” taip pat  dalyvauja bei įgyvendina tarptautinę prevencinę programą „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti gebėjimų socialinių bei emocinių sunkumų įveikimui, siekiant geresnės emocinės savijautos.

Įstaigos pedagogai kuriama aplinka, kurioje vaikas jaučiasi saugus, pasitikintis savimi, skatina vaiko motyvaciją pažinti ir tenkina pagrindinį vaiko poreikį – žaisti. Taikomos įvairios ugdymo strategijos, žadinančios vaikų kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei problemų sprendimo gebėjimus.

Adresas: Baltijos pr. 17

Darželio internetinė svetainė: http://www.liepaitesdarzelis.lt

Klaipėdos specialioji mokykla-darželis „Versmė“

Pagrindiniai darželio principai – ugdoma pagarba vaikui, plėtojamos vaiko fizinės ir psichinės savybės. Ugdymo turinį, įstaiga parenka pagal vaiko poreikius, interesus ir galimybes. Toleruojamas vaikų individualumas ir tarpusavio skirtumai.

Ugdymo turinys derinamas su priešmokyklinio ugdymo programa , siekiama darnaus perėjimo ikimokyklinėje grupėje, priešmokyklinėje grupėje, o vėliau – Mokykloje. Atsižvelgiant į  mokslo ir visuomenės raidą, itin didelis dėmesys skiriamas padėti vaikams tenkinti kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

Lavinimo programos tikslas – padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, sukurti aplinką, pasirinkti tinkamiausius ugdymo metodus ir priemones. Padėti vaikui pažinti jį supančią aplinką, gamtą, žadinti jo smalsumą, sukurti prielaidas įvairiapusiam pasaulio pažinimui.

Darželis sudaro sąlygas pratinti naudotis kalba, mokyti vaikus reikšti savo mintis, jausmus, dalintis patirtais įspūdžiais, reikšti savo nuomonę.  Daug dėmesio skiriama bendravimo ir socialiniams įgūdžiams, kuriama palanki aplinka žaidimams ir  kultūros raiškai. Nepamirštamas ir kūrybiškumas, estetinės nuostatos bei meninė saviraiška.

Adresas: Kalnupės g. 6

Darželio internetinė svetainė: https://www.versmele.lt